عافیت نیوانار کریمی, نویسنده در عافیت نیو - صفحه 6 از 6

انار کریمی

اولین جلسه خواستگاری و راهکار هایی برای داشتن رفتاری صحیح

آیا رمز و رازهای اولین جلسه خواستگاری و راهکارهایی برای داشتن رفتاری صحیح در این جلسه را می دانید؟ می دانید چگونه می توان در اوج آرامش و به صورت اصولی با طرف مقابل ارتباط…